Uni Helse utfører og formidler forskning innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid.

05.09.14

Forventninger styrer sykefravær

Tanker og følelser rundt fremtidig yrkesdeltakelse betyr svært mye for om personer med psykiske plager kommer tilbake i jobb.

18.08.14

Samsoving kan gi dårligere søvn

Barn som er mye våken om nettene ved seks måneders alder er mer våkne om natten ett år senere. Å dele seng med barnet kan gi dårligere søvn og flere nattlige oppvåkninger.

04.07.14

Bedre å jobbe litt enn ingenting

I 2004 deltok over 600 langtidssykmeldte i et omfattende arbeidsrettet rehabiliteringsprogram ved Rehabiliteringssenteret AiR. Forskere har fulgt dem for å se hvordan det gikk med dem tre år etterpå.

18.06.14

Lesbiske og livmorhalskreft

Ikke alle kvinner følger opp helsemyndighetenes anbefalinger om rutineundersøkelser mot livmorhalskreft. Særlig gjelder dette for lesbiske kvinner. Det kan være mange grunner til dette.

05.06.14

To enkle spørsmål er nok for å fange opp angst og depresjon

Psykologiske faktorer bidrar ofte til at akutte ryggsmerter blir kroniske. I klinisk praksis bruker derfor en rekke spørreskjema for å kartlegge og fange opp lidelser som angst og depresjon. Men, 2 spørsmål kan være nok for å identifisere ryggpasienter med en mulig angst eller depresjonslidelse.

30.05.14

Tidlige traumer og unges reaksjoner på terror

Ungdom kan få posttraumatiske stressreaksjoner selv om de ikke berøres direkte av terrorangrep som 22. juli-tragedien. Risikoen øker hvis ungdommene selv har opplevd vold eller overgrep tidlig i livet

28.05.14

Sentrale politikere fikk solid helseoppdatering

En samlet helse- og omsorgskomité møtte forskere fra Uni Research Helse, og dro tilbake til Stortinget med hodene fulle av ny kunnskap.

23.05.14

Prosjekt om adopsjon og ung@hordaland

Alle ungdommer som deltok i undersøkelsen ung@hordaland våren 2012 har fått brev om et nytt forskningsprosjekt om psykisk helse hos adopterte barn og unge. Målet er å kartlegge psykisk helse og skolefungering hos barn og ungdom som er adoptert.

19.05.14

20 år med bivirkninger

Forskere i Bergen har registrert bivirkninger av tannmaterialer i 20 år. Nå har Bivirkningsgruppen i Uni Research Helse satt i gang et prosjekt rettet mot pasienter med helseplager som de kobler til amalgamfyllinger. Prosjektet utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet.

16.05.14

Bruk av sovepiller og beroligende midler øker fallrisiko

Eldre mennesker er storforbrukere av slike medisiner og Norge ligger i verdenstoppen i antall hoftebrudd. Risiko for hoftebrudd er tydelig større ved bruk av hyppig forskrevne sovepiller og beroligende midler.

14.05.14

Foreldre har vanskelig for å se barns vektproblemer

Foreldrene til over 5000 barn ble bedt om å vurdere vekten på ungene sine. Over halvparten av foreldrene til undervektige barn, mente ungene deres veide mer enn de egentlig gjorde. Også mange av foreldre til overvektige barn vurderte barnas vekt feil.

14.05.14

Språkvanskar og åtferdsvanskar heng i hop

Barn som er i stand til å regulera følelsane sine og oppføra seg på ein akseptabel måte, har lettare for å få vener og utvikla gode relasjonar til andre enn barn som ikkje er i stand til å bruka språket som ein reiskap til å løysa problem med.

07.05.14

Måler pasientsikkerhetskultur på legevakt og fastlegekontor

Gode holdninger, rutiner og praksis på legevakten og på fastlegekontoret beskytter pasienter fra uheldige hendelser. "Safety Attitudes Questionnaire – ambulatory version" er et verktøy som kan måle pasientsikkerhetskultur. Verktøyet er nå oversatt og validert til bruk i norsk primærhelsetjeneste.

28.04.14

Trenger ulike tilnærminger for å forstå uro hos barn

Diagnosen AD/HD har de siste årene vært den rådende modellen for å forstå, beskrive og behandle barn med uro. Denne biopsykososiale modellen plasserer problemet med uro hos barnet. Men det finnes flere perspektiver på barns uro, og det er uheldig dersom bare ett syn får råde.

09.04.14

Har kartlagt psykisk helse blant ungdom

ung@hordaland er en videreføring av undersøkelse Barn i Bergen og kartlegger psykisk helse og utvikling hos ungdom i Hordaland. Noen av resultatene er her samlet i en brosjyre. Les blant annet om Utenfor skolen, 22. juli, rus, depresjon, autisme og søvn.

27.03.14

Har gjort en forskjell

Opplæring om barns psykiske helse og barnepsykiatri i Aserbajdsjan har ført til endringer i hvordan azeriske leger, psykologer og logopeder arbeider med barn og deres familier.

13.03.14

Synligjør forskning på sykehjemsmedisin

Depresjon, legemiddelforskrivning, livsavslutning i sykehjem og musikkterapi er noen av de temaene våre forskere presenterte på den andre nasjonale konferansen om forskning og fagutvikling ved sykehjem.

10.03.14

- Stress er ikke farlig

I Danmark skal en stor kampanje hjelpe arbeidstakere til å takle stress bedre. Kampanjen bygger på stressteorien som Holger Ursin og Hege Eriksen i Uni Research Helse har utviklet.

24.02.14

Olweusprogrammet mot mobbing på japansk

To av Dan Olweus’ amerikanske håndbøker om hvordan Olweusprogrammet kan innføres på en skole er nylig oversatt til japansk. - Det er en økende interesse for systematisk intervensjon mot mobbing i japanske skoler, forteller Dan Olweus.

19.02.14

Diagnosekriterier skiller ikke mellom ulike pasientgrupper med CFS/ME

I Norge har det vært sterke synspunkter på hvilke diagnostiske kriteriesett som bør brukes for å identifisere pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) og hvilke som er ubrukelige.

18.02.14

Helseministeren fikk høre om helseforskning

Forskning på hoftebrudd hos eldre, sykefravær og legetjenester blant lesbiske og homofile var noe av det helseminister Bent Høie fikk høre om på besøk hos Uni Research Helse.

12.02.14

Tester lavintensivt tiltak mot angst

Regionalt forskingsfond Vestlandet har bevilget tre millioner kroner til utprøving og evaluering av lavintensivt tiltak for ungdom med angstsymptomer. RKBU Vest skal i samarbeid med åtte helsesøstre prøve ut og vurdere to ulike typer tiltak innen en metode basert på kognitiv atferdsterapi.

22.01.14

Ulik håndtering av 113 telefoner

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er verktøyet som skal hjelpe operatørene ved de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene til å stille de riktige spørsmålene og ta de rette avgjørelsene når de håndterer 113-telefoner. Bruken av Index varierer mye.

21.01.14

Åpenhet om seksuell orientering ikke et enten-eller spørsmål

– Det er mange som tenker at det ikke lenger er nødvendig å være «i skapet». Og jo fler som tenker det, jo større blir nok trykket på de som skjuler sin seksuelle orientering i mange situasjoner, sier Kirsti Malterud, professor i allmennmedisin og seniorforsker ved Uni Helse til forskning.no.

17.01.14

Vil ha et fosterhjemsløft

Kvaliteten på fosterhjemsarbeidet må løftes, mener forskerne som har gjennomført forskningsprogrammet Fosterhjem for barns behov.

15.01.14

Finner liten effekt av gradert sykmelding

En fersk analyse finner liten effekt av gradert sykmelding når det gjelder fraværslengde og retur til arbeid

Aktuelle prosjekter:

Prosjektperiode 01.01.10 - 20.06.13

Effektevaluering av Senter for Jobbmestring

Evalueringen av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring viser at deltakerne oppnår høyere arbeidsdeltakelse ved 12 måneders oppfølging, sammenlignet med kontrollgruppen.

Prosjektperiode 01.09.12 ->

Geografi og legevaktsøkning

Prosjektperiode 16.06.14 ->

Hvorfor har lesbiske kvinner lav oppslutning om screeningprogrammet mot livmorhalskreft i Norge?

Uni Research Helse gjennomførte i 2013 en spørreundersøkelse som viser at lesbiske kvinner har lavere oppslutning om screeningprogrammet mot livmorhalskreft enn heterofile kvinner. Tilhører du denne gruppen, kan du bidra ved å fortelle om årsaker til at du ikke har møtt hver gang du har fått innkalling.

Prosjektperiode 01.12.11 - 01.06.13

Seksuell orientering og levekår

Bred, nasjonal kartlegging av levekårene til lesbiske, homofile, bifile

Prosjektperiode 01.08.10 - 31.07.12

Effekten av individuell musikkterapi på livskvalitet, agitert åtferd og medisinering hos personar med demens.

Pilotprosjektet vil med ein RCT og ein multiple case studie undersøkja om musikkterapi har ein målbar effekt på personar med demens i forhold til livskvalitet, urolig åtferd og bruk av medisin.

Prosjektperiode 01.10.12 - 14.04.15

Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet

Prosjektperiode 01.09.02 - 31.12.20

Barn i Bergen - ung@hordaland