Uni Helse utfører og formidler forskning innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid.

20.10.14

Det er fortsatt viktig å satse på rusforebyggende tiltak blant ungdom

Tall fra ung@hordaland-undersøkelsen viser at de fleste 16-19-åringer har forsøkt alkohol. En av ti har forsøkt minst ett ulovlig rusmiddel.

17.10.14

Ett av ti barn opplever vold mellom mor og far

En gjennomgang av nordiske studier som har undersøkt forekomst av barnemishandling og overgrep i familien viser at seksuelt misbruk og fysisk vold har gått ned i løpet av de siste 20 år. Andelen barn som ser eller hører vold mellom foreldre er derimot uendret.

17.10.14

Ungdom med diabetes har like god psykiske helse som andre

Diabetes har tidligere blitt assosiert med økt risiko for dårlig psykisk helse hos ungdom. En ny studie fra ung@hordaland-undersøkelsen viser derimot at ungdom med type 1 diabetes ikke har flere psykiske vansker sammenlignet med jevnaldrende.

13.10.14

Lavere kvalitet på store legevakter

En ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin viser at legevaktene blir større, men at kompetansen ikke øker i tråd med størrelsen.

10.10.14

Sosial tilbaketrekning sier noe om hvordan spedbarn fungerer sosialt

Klinikere fra Vestlandet og Nepal samles derfor i Bergen for å lære hvordan de kan fange opp tidlige tegn på vedvarende tilbaketrekning.

29.09.14

Oppsummerer forskning på autisme og musikkterapi

En gjennomgang fra Cochrane Library ser på effekten av musikkterapi for barn med autisme spektrum lidelser. Resultatet viser at musikkterapi hjelper barna til å kommunisere bedre og at musikkterapi er en god arena for å utvikle sosiale ferdigheter.

05.09.14

Forventninger styrer sykefravær

Tanker og følelser rundt fremtidig yrkesdeltakelse betyr svært mye for om personer med psykiske plager kommer tilbake i jobb.

18.08.14

Samsoving kan gi dårligere søvn

Barn som er mye våken om nettene ved seks måneders alder er mer våkne om natten ett år senere. Å dele seng med barnet kan gi dårligere søvn og flere nattlige oppvåkninger.

04.07.14

Bedre å jobbe litt enn ingenting

I 2004 deltok over 600 langtidssykmeldte i et omfattende arbeidsrettet rehabiliteringsprogram ved Rehabiliteringssenteret AiR. Forskere har fulgt dem for å se hvordan det gikk med dem tre år etterpå.

18.06.14

Lesbiske og livmorhalskreft

Ikke alle kvinner følger opp helsemyndighetenes anbefalinger om rutineundersøkelser mot livmorhalskreft. Særlig gjelder dette for lesbiske kvinner. Det kan være mange grunner til dette.

05.06.14

To enkle spørsmål er nok for å fange opp angst og depresjon

Psykologiske faktorer bidrar ofte til at akutte ryggsmerter blir kroniske. I klinisk praksis bruker derfor en rekke spørreskjema for å kartlegge og fange opp lidelser som angst og depresjon. Men, 2 spørsmål kan være nok for å identifisere ryggpasienter med en mulig angst eller depresjonslidelse.

30.05.14

Tidlige traumer og unges reaksjoner på terror

Ungdom kan få posttraumatiske stressreaksjoner selv om de ikke berøres direkte av terrorangrep som 22. juli-tragedien. Risikoen øker hvis ungdommene selv har opplevd vold eller overgrep tidlig i livet

28.05.14

Sentrale politikere fikk solid helseoppdatering

En samlet helse- og omsorgskomité møtte forskere fra Uni Research Helse, og dro tilbake til Stortinget med hodene fulle av ny kunnskap.

Aktuelle prosjekter:

Prosjektperiode 01.09.02 - 31.12.20

Barn i Bergen - ung@hordaland

Prosjektperiode 27.04.12 ->

Autisme - musikkterapi for barn med ASD (TIME-A)

Vi inviterer deg og barnet ditt til å delta i en studie som undersøker virkningen av musikkterapi hos barn med autisme spektrum forstyrrelser.

Prosjektperiode 01.01.10 - 20.06.13

Effektevaluering av Senter for Jobbmestring

Evalueringen av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring viser at deltakerne oppnår høyere arbeidsdeltakelse ved 12 måneders oppfølging, sammenlignet med kontrollgruppen.